Noslēdzies pirmais posms publisko iepirkumu projektā

03.06.2024

Maija beigās noslēdzās pirmais posms Latvijas Arhitektu savienības īstenotajam projektam "Sabiedrības interešu pārstāvība arhitektūras un vides veidošanas publiskajos iepirkumos".

Projekta pirmajā posmā izveidota atbalsta sistēma iepircēju konsultēšanai. Īstenota pilotapmācību programma, kuras ietvaros LAS eksperti guva priekšstatu par aktuālo publiskā iepirkuma programmu darbību un vērtēšanas specifiku, tajā skaitā Jaunā Eiropas Bauhaus, vides pieejamības un universālā dizaina prasību integrēšanu šo programmu vērtējuma kritērijos. Apmācību laikā turpmākam iepirkumu konsultāciju sniegšanas un programmu vērtēšanas darbam sagatavoti vairāk nekā 30 arhitekti un ainavu arhitekti.
Iepirkumu problemātikas identificēšanai un analīzei uzsākta publiski pieejamās iepirkumu dokumentācijas analīze, lai nodrošinātu datos balstītu sabiedrības interešu aizstāvību un lēmumu pieņemšanu dažādos ar publiskajiem iepirkumiem saistītos procesos. Darbu uzsākusi arī LAS Iepirkumu darba grupa, kas kalpo kā sadarbības platforma arhitektu un iepirkuma speciālistu sadarbībai problemātisko jautājumu identificēšanā un atbilstošu risinājumu rašanā. Projekta ietvaros notikusi arī starpvalstu pieredzes pārnese Eiropas Arhitektu padomes rīkotajos pasākumos.
Projekta otrajā posmā tiks turpināta LAS ekspertu konsultāciju sniegšana iepirkuma speciālistiem, LAS Iepirkumu darba grupas darbība, kā arī tiks izstrādāts turpmākās rīcības un monitoringa plāns projekta iniciatīvu sekmīgai īstenošanai tā otrajā fāzē un pēc projekta beigām.
Projekta mērķis ir uzlabot problemātisko iepirkumu procesu, kurā nereti tiek aizskartas sabiedrības intereses, īstenojot saimnieciski neizdevīgus, zemas kvalitātes arhitektūras darbus. Projekta aktivitātes vērstas uz problemātiskās prakses identificēšanu iepirkuma procedūrā un atbalsta mehānismu nodrošināšanu iepirkuma speciālistiem, publiskā finansējumam administrētājiem un kontroles iestādēm, lai sekmētu taisnīgu un sabiedrības vajadzību atbalstošu publiskā finansējuma izlietojumu.

Projektu "Sabiedrības interešu pārstāvība arhitektūras un vides veidošanas publiskajos iepirkumos" (2024.LV/NVOF/MIC/112/24) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Latvijas Arhitektu savienība.

Partneri