Apakšsadaļas

LAS Sertificēšanas centrs

Aktuālāka informācija par Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centru (LAS SC) pieejama LAS SC mājaslapā!
 
LAS Sertificēšanas centrs ir neatkarīga biedrības "Latvijas Arhitektu savienība" patstāvīgā struktūrvienība, kas veic sertificētu arhitektu kompetences novērtēšanu un prakses uzraudzību. Sertificēšanas centra eksperti izskata pirmreizējai sertificēšanai iesniegtos dokumentus, vērtē eksāmenu darbus un sniedz atzinumus par sertifikātu piešķiršanu, vērtē sertificētu arhitektu profesionālās pilnveides eksāmenus un arhitekta prakses periodam noteikto prasību izpildi, kā arī veic ekspertīzi un sniedz atzinumus centram iesniegto sūdzību izvērtēšanai.
 
SC ir neatkarīgs un neietekmējams attiecībā uz pretendentiem un sertificētām personām, kā arī viņu darba devējiem, sadarbības partneriem un klientiem. SC pieņem lēmumus patstāvīgi, pamatojot tos ar normatīvo aktu prasībām, apstiprinātiem labas prakses profesionālajiem standartiem un kvalitātes kritērijiem. SC izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina objektivitāti visās sertificēšanas darbībās.

SC ievēro konfidencionalitāti. Sertificēšanas procesā iegūtā informācija par personas datiem, profesionāla rakstura informāciju, kuru Centrs ieguvis izvērtēšanas un sertificēšanas procesā; informāciju, kuru Centrs ieguvis no personas (kandidāta), kura šo informāciju noteikusi par konfidenciālu, netiek izpausta un izmantota citāti kā vien sertificēšanas darbību veikšanai.

SC darbinieki un SC padomes dalībnieki nepiedalās tādu personu novērtēšanā un lēmuma pieņemšanā, ar kurām saista esošas vai bijušas radniecības, draudzības, darba vai saimnieciskās darbības attiecības, vai kuru apmācība veikta pēdējo divu gadu laikā, kā arī citi iespējami interešu konflikti.
 

LAS SC Kontakti

LAS SC vadītāja: Arona Tomariņa, [email protected]
 
LAS SC lietvedes: Sandra Bloka un Sandra Blumberga, [email protected]
 
LAS SC birojs: [email protected], +371 26007083. Mājaslapa: www.latvijasarhitekti.lv
 
LAS SC birojs atrodas Arhitektu namā, Torņa ielā 11.
  
LAS SC pieņemšanas laiki klātienē:
 
Otrdienās, trešdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00 vai tikšanās ar LAS SC vadītāju iespējama arī citā laikā, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 26007083 vai e-pastā [email protected].  
 

Sertificēšanas centra padome

Sertificēšanas centra padome ir LAS padomes izveidota institūcija, kas veic sertificēšanas politikas izstrādi un saskaņošanu ar procesā iesaistītajām pusēm, nosaka SC pārvaldības pamatprincipus, veic sertificēšanas procesa pārraudzību, kā arī izšķir strīdus un sniedz padomus SC pieņemto lēmumu sakarā. SC padomes locekļi ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC padomes locekļi: Ervīns Timofejevs, Visvaldis Sarma, Viktors Valgums, Madara Gibze, Harijs Alsiņš.

Sertificēšanas centra eksperti 

Sertificēšanas centra eksperti izskata pirmreizējai sertificēšanai iesniegtos dokumentus, vērtē eksāmenu darbus un sniedz atzinumus par sertifikātu piešķiršanu, veic ekspertīzi un sniedz atzinumus SC iesniegto sūdzību vai citas negatīvas informācijas izvērtēšanai, vērtē sertificētu arhitektu profesionālās pilnveides eksāmenus, vērtē Nolikumā NL 03 "Arhitektu sertificēšanas kārtība" arhitekta piecu gadu prakses periodam noteikto prasību izpildi. Eksperti ir sertificēti arhitekti ar vismaz 10 gadu patstāvīgas profesionālās prakses pieredzi un nevainojamu profesionālo reputāciju.

SC eksperti: Aldis Apšenieks, Uldis Balodis, Maija Ezergaile, Gunta Grikmane, Ģirts Kilēvics, Ina Kuļikovska, Mikus Lejnieks, Sandra Levāne, Ināra Miezīte, Ivars Šļivka, Uldis Zanders, Elīna Rožulapa, Ija Rudzīte, Inese Maurāne, Ilze Mekša, Ivars Krēgers, Līga Vilne.

Sertifikāta iegūšana

Aktuālāka informācija par arhitektu sertificēšanu pieejama LAS SC mājaslapā!

Arhitektu sertificēšana tiek veikta saskaņā ar LATAK akreditētu kārtību (sertificēšanas shēmu). Sertificēšanas kārtības (sertificēšanas shēmas) īpašnieks ir Latvijas Arhitektu savienība (LAS). Visi sertificēšanai izstrādātie dokumenti ir LAS intelektuālais īpašums. Sertificēšanas shēma un dokumenti nedz pilnībā, nedz daļēji nav izmantojami bez saskaņošanas ar LAS.

No 2014. gada 1. oktobra ir spēkā  Būvniecības likums un kopš 2018. gada 6. aprīļa – Ministru kabineta noteikumi Nr. 169 Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi, kas izvirza jaunas prasības arhitektu sertificēšanai. LAS Sertificēšanas centrs (SC) ir izstrādājis grozījumus sertificēšanas kārtībā.

2022. gada 17. janvārī ir noslēgts valsts pārvaldes funkciju deleģēšanas līgums par arhitektu sertificēšanu. Tā tiek veikta saskaņā ar NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtību.

Tālākizglītība

Sertifikāta uzturēšanai obligāta prasība ir tālākizglītība – profesionālās kompetences pastāvīga paaugstināšana NL 03 Arhitektu sertificēšanas kārtība noteiktajā struktūrā un apjomā (sk. 8. nodaļu Profesionālās kompetences paaugstināšana):

Semināri 

Biedrība Latvijas Arhitektu savienība piedāvā profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanos par arhitektu praksi regulējošo normatīvo aktu aktualitātēm un to piemērošanu, ar arhitektu praksi saistītu problēmu analīzi, arhitektūras pakalpojumu ekspertu, autortiesību aizsardzības jautājumiem un citām tēmām. Tiek rīkoti tālākizglītības pasākumi – klātienes semināri un diskusijas, izbraukuma semināri ar ekskursijām, mācību kursi, tiešsaistes vebināri un video lekcijas. Tālākizglītības sistēma līdz ar platformu PKPP 2022. gadā ir reģistrēta Eiropas Arhitektu padomes (ACE) Profesionālās tālākizglītības programmas reģistrā

Latvijas Arhitektu savienības rīkotie profesionālās kvalifikācijas pilnveides semināri ir pieejami Latvijas Arhitektu savienības uzturētajā mācību
e-sistēmā PKPP.LV

Ārvalstu profesionālās kvalifikācijas atzīšana

Lai ārvalstu arhitekti Latvijā varētu praktizēt arhitekta profesijā, var pieteikties vai nu pastāvīgai, vai īslaicīgai praksei.

Lai tiktu atzīta ārvalsts arhitekta profesionālā kvalifikācija pastāvīgai praksei, arhitektam jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā.

Lūdzam, kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai vai īslaicīgai praksei skatīt informāciju un veidlapas portālā latvija.lv.

Īslaicīgajai praksei Latvijā var pieteikties arhitekti, ja tiem ir patstāvīgas prakses tiesības kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kurās arhitekta profesija ir reglamentēta. Lai pieteiktos īslaicīgajai praksei, LAS SC ir jāiesniedz ir sekojoši dokumenti:

Partneri